Product was successfully added to your shopping cart.
0item(s)

You have no items in your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden van MIFIWinkel.nl.

Deze algemene voorwaarden kunt u ook downloaden via deze link.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. 1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (elektronische en op afstand gesloten) overeenkomst tussen MIFIWinkel.nl, gevestigd aan de Meirseweg 10b te Zundert ( “MIFIWinkel”) en een wederpartij strekkende tot levering van producten door MIFIWinkel, alsmede op de aan die overeenkomst ten grondslag liggende rechtshandelingen.

 2. 1.2.  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

 3. 1.3.  Bij de overeenkomst welke op afstand elektronisch wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 4. 1.4.  Algemene voorwaarden die door de wederpartij van MIFIWinkel worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door MIFIWinkel is ingestemd.

 5. 1.5.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 2.1.  Alle offertes en aanbiedingen van MIFIWinkel zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2. 2.2.  MIFIWinkel kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. 2.3.  Op overeenkomsten welke op afstand elektronisch wordt gesloten is de wet koop op afstand van toepassing. De wederpartij krijgt vooraf informatie omtrent MIFIWinkel, een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst en een herroepingtermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij.

 4. 2.4.  Indien de wederpartij gebruik maakt van het in het voorgaande lid genoemde herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 5. 2.5.  Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal MIFIWinkel dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 6. 2.6 Indien een product door gebruik in waarde verminderd heeft de verkoper recht op een vergoeding van deze waardevermindering.
 1. Prijzen

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen inclusief omzetbelasting.

 2. Levering

  De door MIFIWinkel opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend en gelden derhalve slechts bij benadering en nimmer als fatale termijn als bedoeld in de wet. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij nimmer het recht op schadevergoeding.

 3. Garantie

 1. 5.1.  MIFIWinkel staat er voor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties.

 2. 5.2.  De in het vorige lid van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

 3. 5.3.  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan.

 1. 5.4.  De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, gebreken dienen binnen bekwame tijd (twee maanden) bij MIFIWinkel gemeld te worden. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 2. 5.5.  Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot betaling.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. 6.1.  MIFIWinkel behoudt zich de eigendom voor van de aan de wederpartij geleverde en te leveren producten totdat volledige betaling is ontvangen uit hoofde van alle koopprijzen.

 2. 6.2.  Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de producten niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.

 3. 6.3.  De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MIFIWinkel veilig te stellen.

 4. 6.4.  Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens MIFIWinkel, of MIFIWinkel goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is MIFIWinkel bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen, onverminderd haar recht op verdere schadevergoeding. De wederpartij is verplicht te dier zake alle medewerking te verschaffen. Alle kosten die verband houden met de terugneming zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij na terugneming alsnog aan al zijn verplichtingen jegens MIFIWinkel voldoet, zijn alle kosten die verband houden met de teruggave van de teruggenomen producten voor rekening van de wederpartij.

7. Betaling

 1. 7.1.  Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed.

 2. 7.2.  Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. 7.3.  In geval van het niet voldoen door de wederpartij aan enige verplichting voortvloeiend uit tussen MIFIWinkel en de wederpartij gesloten overeenkomsten, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van MIFIWinkel op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

 4. 7.4.  Indien MIFIWinkel op enig moment twijfelt omtrent de kredietwaardigheid van de wederpartij, heeft wederpartij het recht om, alvorens (verder) te presenteren, van de wederpartij te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de wederpartij een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die MIFIWinkel, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de wederpartij heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van MIFIWinkel.

 5. 7.5.  De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MIFIWinkel verschuldigde

 6. 7.6.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 7. 7.7.  Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien MIFIWinkel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8. Overmacht

Indien MIFIWinkel niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9. Aansprakelijkheid

 1. 9.1.  Indien MIFIWinkel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. 9.2.  MIFIWinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan wel uit onrechtmatige daad. Dit is slechts anders in de gevallen waarbij de schade valt onder de dekking van een door MIFIWinkel afgesloten verzekering waarbij de verzekeraar tot uitkering overgaat. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het te dier zake door de verzekeraar, in verband met de door de wederpartij geleden schade, uitgekeerde bedrag.

 3. 9.3.  MIFIWinkel is echter nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, direct of indirect, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de wederpartij.

 4. 9.4.  De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van MIFIWinkel.

10. Geschillen

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op alle door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens koopverdrag.

11.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met de wederpartij gesloten overeenkomsten respectievelijk uitgebrachte aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Breda.